آموزش مهارتهای زندگی در استان قزوین

برگزاری جامع ترین دوره های عملی حسابداری

آموزش کدینگ بندی حسابها- صدور اسناد حسابداری - تهیه گزارشهای مالی (صورت سود وزیان - ترازنامه )- تحریر دفاتر کل وروزنامه - تهیه لیست مالیات بر حقوق و ستمزد دا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | قزوین | موسسه حسابداری بیلان زاگرس