نیاز به کار حسابداری در استان قزوین

آموزش عملی و کاربردی حسابداری برای کلیه افراد

برگزاری و آموزش دوره های عملی و  کاربردی  حسابداری شرکتها برای ورود به بازار  کار در فضای  کار واقعی با پرونده های واقعی... ها و نرم افزارهای مورد  نیاز

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر