نیاز به کار در منزل در استان قزوین

خانم واقا بیستوبنج ساله فوق دیبلم برق دنبال کاردرم

 نیاز به کار در منزل اعلام امادگی در هرشرایطی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | بیدستان | مجتبی رضای

جویای کار در منزل

به  کاردرمنزل  نیاز دارم حقوق بین 500تایک میلیوک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر